Bedevaarten
Een bedevaart of pelgrimage (van het Oud-frans pelrimage) is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord. Redenen voor het ondernemen van een bedevaart zijn om de hulp van een heilige in te roepen zodat deze voorbede (Lees verder) kon doen bij God, of om boete te doen, een opgelegde straf te ondergaan. In de katholieke traditie betreft een bedevaart een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar er volgens ooggetuigenverslagen verschijningen hadden plaatsgevonden, meestal van Maria, een engel of een heilige. Andere plaatsen werden bekend vanwege een of meer gevallen van wonderbaarlijke genezingen, of vanwege stigmata, een 'huilend' beeldje, of andere verschijnselen die mensen bovennatuurlijk voorkwamen.
Pelgrims
Voorbeelden van belangrijke bedevaartsplaatsen in het christendom zijn Rome (het Vaticaan), Fátima, Lourdes, Scherpenheuvel, Rocamadour, Santiago de Compostella, Kevelaer, Collevalenza, Assisi, Banneux, Jeruzalem en Bethlehem. Bedevaartgangers droegen schelpen of kleine medailles en beeldjes op hun kleding. Goedkope loden of tinnen pelgrimsinsignes, een pelgrimshoorn, eigenlijk souvenirs, worden bij opgravingen veel teruggevonden. Pelgrims die Jeruzalem bezochten plaatsten een palmtak op hun portretten en ook op hun grafsteen. In Dreischor in Zeeland is een dergelijke steen bekend met een leeg graf (Christus is immers opgestaan), twee palmtakken en een Jeruzalemskruis, zie foto hieronder.
JOHANNES BEUKELMAN
De preken van de Haagse ”Guldenmond” ds. Johannes Beukelman (1704-1757) verschenen nog enkele jaren voor het overlijden van Van der Groe. Voor de leesdiensten blijken ze blijvende betekenis te hebben. Ds. Beukelman is door zijn vele nagelaten preken een van de meer bekende oude schrijvers uit de achttiende eeuw. Hij was afkomstig uit het Noord-Hollandse stadje Hoorn. Na zijn studie aan de acade- mies van Utrecht en Leiden werd hij als 21-jarige beroepbaar gesteld. Hij diende achtereenvolgens zes gemeenten: Driehuizen (1726), Alblasserdam (1728), Zierikzee (1730), Hoorn (1737), Rotterdam (1749) en ’s-Gravenhage (1750). In sommige plaatsen stond hij maar net een jaar. Wilt u kennis nemen van een relaas over zijn leven? (Bekijk video)
IJverig predikant Uit de notulen van de kerken die hij diende, blijkt dat ds. Beukelman een ijverig predikant was. Hij was getrouw in zijn prediking, in zijn catechiseren, in zijn huisbezoeken en in het handhaven van de tucht. Ook diende hij vele malen in classis of synode als scriba of preses. Zelf mocht hij ervan getuigen dat hij zegen op zijn prediking ondervond. Zijn hoorders achtten hem een prediker naar het hart van Gods volk. Tijdens zijn studietijd in Leiden was hij aan zijn verloren staat ontdekt en hij mocht het waar zaligmakende geloof ontvangen waardoor hij ervan verzekerd werd een rank te zijn van de ware Wijnstok Christus. Hij wist zich een gezant des hemels, die een ontdekkende en overtuigende prediking bracht. Zijn voordracht was eer- biedig, ernstig en gevoelig, waardoor hij geliefd was bij zijn hoorders. Vanuit zijn eigen zielservaring mocht hij als een begenadigd en godvruchtig voorganger zijn gemeenten dienen. Wilt u kennis nemen van een lezing over zijn prediking? (Bekijk video) Beukelman stierf in 1757, nadat een ernstige ziekte zijn lichaam in korte tijd gesloopt had. Hij ontving het genadeloon van een getrouw dienaar, maar velen betreurden hun gewaardeerde leraar. Hij werd begraven in zijn geboortestad. Zelf had Beukelman tijdens zijn leven geen preken uitgegeven. Zijn nagelaten preken werden gekocht door boekdrukker Jan Abraham Bouvink, die ze in de jaren 1773-1777 in zeven dikke bundels ”Keurstoffen” en ”Vervolgstoffen” uitgaf. Als eerste verscheen ”De leere der waarheid tot godzaligheid over de catechismus”, vervolgens ”De lydende en verheerlykte Immanuël” (43 en 21 preken), de ”Uitgelezene keurstoffen of leerredenen” uit het Oude Testament (65 preken) en uit het Nieuwe Testament (62 preken) met nog ”Uitgelezene vervolgstoffen” (46 en 44 preken). In totaal zagen 334 preken het licht.  Tenslotte preken uit De Heidelbergschen Catechismus. Wilt u kennis nemen van een lezing over zijn catechismusprediking? (Bekijk video)
Terug naar Nadere Reformatie
Wilt u een gedeelte van deze catechismusverklaring lezen? (Lees verder)