Bedevaarten
Een bedevaart of pelgrimage (van het Oud-frans pelrimage) is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord. Redenen voor het ondernemen van een bedevaart zijn om de hulp van een heilige in te roepen zodat deze voorbede (Lees verder) kon doen bij God, of om boete te doen, een opgelegde straf te ondergaan. In de katholieke traditie betreft een bedevaart een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar er volgens ooggetuigenverslagen verschijningen hadden plaatsgevonden, meestal van Maria, een engel of een heilige. Andere plaatsen werden bekend vanwege een of meer gevallen van wonderbaarlijke genezingen, of vanwege stigmata, een 'huilend' beeldje, of andere verschijnselen die mensen bovennatuurlijk voorkwamen.
Pelgrims
Voorbeelden van belangrijke bedevaartsplaatsen in het christendom zijn Rome (het Vaticaan), Fátima, Lourdes, Scherpenheuvel, Rocamadour, Santiago de Compostella, Kevelaer, Collevalenza, Assisi, Banneux, Jeruzalem en Bethlehem. Bedevaartgangers droegen schelpen of kleine medailles en beeldjes op hun kleding. Goedkope loden of tinnen pelgrimsinsignes, een pelgrimshoorn, eigenlijk souvenirs, worden bij opgravingen veel teruggevonden. Pelgrims die Jeruzalem bezochten plaatsten een palmtak op hun portretten en ook op hun grafsteen. In Dreischor in Zeeland is een dergelijke steen bekend met een leeg graf (Christus is immers opgestaan), twee palmtakken en een Jeruzalemskruis, zie foto hieronder.
Jacobus van Houte (1707-±1770)
Foto links: Frontispice oorspronkelijke uitgave
Foto rechts: Omslag herdruk 2016
Wilt u een gedeelte lezen? (Lees verder)
Jacobus van Houte, soms ook Van Houten genoemd, was afkomstig uit een Zierikzees geslacht, waarvan velen het bedrijf van zilversmid uitoefenden en enkelen zich te Middelburg vestigden. Zo was ook een Johannes van Houte in laatstgenoemde stad geboren, maar later vestigde hij zich als zilversmid te Zierikzee, waar hij in 1723 overleed. In 1705 was hij gehuwd met Jacomina Fervaque († 1747), uit welk huwelijk o.a. Jacobus van Houte in 1707 geboren werd; den 17en Mei van dat jaar is hij te Zierikzee gedoopt. Ook Jacobus bleef de familietraditie getrouw, was reeds in 1729 als zilversmid in zijn geboorteplaats gevestigd en bekleed- de het ambt van deken van het zilversmidsgilde van 1731-1733 en 1741-1743. Tevens was hij diaken bij de Gereformeerde kerk. Op 8 april 1729 ondertrouwde hij te Zierikzee met Francina Meinart of Minnaars, uit Goes, in welke stad ook het huwelijk voltrokken is, dat in november 1740 door de dood der echtgenote werd ontbonden. Van Houte, die met één zoon (Johannes, geb. 1735) achterbleef, hertrouwde tussen 7 Augustus en 6 September 1752 met Maria van der Salm (of Zalm), weduwe uit Valkenburg (Zuid-Holland), waar hij zich nog in hetzelfde jaar vestigde, maar geen kerkelijk ambt heeft bekleed. Volgens een lidmatenlijst der Gerefor- meerde gemeente te Valkenburg woonde hij nog in 1758 aldaar, maar in 1759 is hij met zijn vrouw naar Zierikzee vertrokken, waar zij echter niet als leden werden ingeschreven. De reden hiervan is, evenals Van Houte's sterfjaar, onbekend. Reeds als jongeman hield hij met toestemming van de kerkeraad, te Zierikzee wekelijks godsdienstoefening en zette die later ‘met stichting’ te Valkenburg voort, ‘met kennis van zijn geliefden leraar, de Heer S. van Hardeveld’. Waarschijnlijk zullen onderstaande geschriften de vrucht van die ‘oefeningen’ zijn. Hij gaf in druk: Korte verhandeling van den aart en natuur des geestelijken leevens in desselfs begin en voortgang enz. Opgesteldt in zamenspraken (2 stukken, achtereenvolgens in 1759 te Leiden uitgekomen; 2e dr. Utr. 1769). - Het formulier des Heiligen Nagtmaals, verklaart en practikaal uitgebreid ... voorgesteld in zeven afdeelingen, 3 dln. (Leid. 1761). (Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland) Wilt u een bespreking lezen uit het Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland van Dr. H. Uil? (Lees verder)
Terug naar Nadere Reformatie