NA DE KERSTENINGMMMM
fff
NA WILLIBRORD
Het lijkt of Schouwen-Duiveland na het bezoek van Willibrord wat in de vergetelheid raakt. Weliswaar worden op diverse plaatsen voorwerpen uit de vroege Middeleeuwen gevonden, zodat aangenomen mag worden dat de bewoning voortging.
uit: De geschiedenis van een stad in Zeeland die nooit tot ontwikkeling is gekomen door Emma M. de Boo-van Uijen
Evenals in de 7e eeuw waren verschillende hofmeiers machtiger dan de koning die zij adviseerden. Zo ook Pepijn van Herstal (680-714). Hij was Hofmeier bij Clovis IV (682-695), Childebert III (695-711), Dagobert III (711-715). Voor de verbreiding van het Christendom was hij belangrijk.
Met Karel Martel ( 714-741) begint het geslacht der Karolingen.
Hij was Hofmeier bij Chilperik II (721).
Na Pepijn III, de Korte of de Jongere genaamd, de eerste koning der Franken uit het Karolingische huis, breekt dan de glorietijd aan van het Frankische Rijk onder Karel de Grote, vanaf 768 koning der Franken en vanaf  800 keizer. Hij overleed in 814.
Karel de Grote
Lodewijk de Vrome, ook wel de Eerlijke en de Joviale. (814-840) volgde hem op. Hij benoemde de viking Hemming tot graaf van wat nu zuid-west Nederland is.
Verdrag van Verdun 843: Na de dood van Lodewijk werd het rijk verdeeld onder zijn drie zonen - Lotharius I, Pepijn I van Aquitanië  en Lodewijk de Duitser.
Lotharius I wordt koning van Midden-Francië (840-855).
Zeeland komt bij dit rijk, ook wel genoemd het Middenrijk Lotharingen.
Onder de regering van Lotharius vinden we de eerste vermelding van Zierikzee. Vanuit de Gouwe liep een kreek, die het eiland binnendrong. Langs deze kreek ontstond een kleine nederzetting van vermoedelijk vissers en schapenhouders. De noordelijke zijtak van de kreek is in het noorden afgedamd (Sint Anthoniesdam). In deze dam werd een getijdemolen gebouwd, die in 1220 wordt genoemd. Reigersberg in de Chronyk van Zeeland vermeldt als stichter van Zierikzee de legendarische Zieringius in een oud gedicht: In ‘t jaar acht honderd en negen en veertig mede, Was gefundeerd Zieriksee die Stede, By eenen die Zia Lingius genoemd was; Alzo men in de Oude Chronyken las. Lotharius was Keizer, in het Ryke machtig; En Hertog van Brabant , dat ’s waarachtig. Waarschijnlijk werd al snel een kapel gebouwd, gewijd aan St. Lieven. Deze heilige werd vereerd door de monniken van de St. Baafsabdij uit Gent.   Zij hadden een bezitting op Schouwen genaamd Creka (in 976 ver- meld in een oorkonde). Het is niet onwaarschijnlijk dat hiermee het latere Zierikzee is bedoeld. Die van Ouwerkerk (Duiveland) is misschien in het bezit geweest van de vrouwenabdij te Nijvel. In 1156 wordt zowel de naam van de kerk als de plaatsnaam -Siricasha- voor het eerst genoemd. Op de afbeelding links staat Sint Lieven afgebeeld op het zegel van het kapittel van de Sint Lievensmonster- kerk.
Diverse keizers volgden elkaar op: Lotharius II855-869, Lodewijk de Duitser 869-876.Voor Zeeland veranderde er veel toen toen Lotharius II in 869 kinderloos stierf. Zijn ooms (broers van Lotharius I), Karel de Kale en verdeelden het rijk. Zeeland kwam bij het rijk van Karel de Kale (West-Francië). Dat bleef zo gedurende de rest van het millennium.
Karel de Kale 840-877
Om de latere personele unie van de graven van Zeeland en die van Holland te verstaan, moet onze blik eerst gericht worden op het graafschap Friesland, dat eind 9e eeuw wordt vermeld. Het was een leen van de keizer van Oost-Francië. Als later de graven van Holland en Zeeland dus trouw zwoeren bij hun instal- latie moesten ze dat dus voor het Hollandse deel doen aan de vorst van Oost-Francië en voor het Zeeuwse deel aan die van West-Francië. De Maas was de scheidslijn.
Ook hij wilde zijn macht uitbreiden naar het noorden en het gebied van de Friese koning Radboud inlijven. Door een combi- natie van militair machtsvertoon en slimme politiek wist Radboud de Franken uit zijn machtsgebied weg te houden. Pas na zijn dood in 719 kon Karel Martel het Friese gebied veroveren. Hij voerde het leenstel- sel in. Karel Martel is vooral bekend gewor- den door zijn overwinning op de Moren in de slag bij Poitiers in 732. (Bekijk Video)
Onder zijn regering bereikte het Rijk der Franken zijn grootste omvang. Karel was vanaf zijn jeugd een over- tuigd christen en zag het christendom als de ideale manier om het grote aantal inwoners van zijn rijk te verenigen. Zo vaardigde hij na de verovering van Saksen in 780 een wet uit die alle inwoners verplichtte zich te bekeren tot het christendom, op straffe des doods. Ook hield Karel zich nadrukkelijk bezig met het christe- lijk onderwijs en mengde hij zich regelmatig in kerke- lijke aangelegenheden. Hij onderhield hij een goede relatie met het Vaticaan. Voor belijdenisvragen pas bekeerde heidenen (Lees verder)
Waarschijnlijk vond de kerstening geleidelijk voortgang zoals verwoord in de film “Het Christendom in de vroege middeleeuwen”.  (Bekijk Video)
Terug naar de Middeleeuwen
Pepijn nam de kerstening van het heidense deel van het Frankenland ter hand. Hij werd hierin bijgestaan door tientallen Ierse en Engelse monniken. Een apart fenomeen in Zeeland is het zogenaamde ringdorp. De Ierse monniken zouden met dit type dorp begonnen zijn.