BERNARDI  LOF-SANG                                                                                                           Tot                                                                                                         C H R I S T U M              Vertaelt. Stemme: Psalm 100. Of Psalm 134. Of Christe die du bist dag en licht. Of Veni Creator Spiritus. O Zoetste Jesu, hoogste Goed, Hoop van het suchtende gemoed, ‘K soeck u met traanen, vol van smert, En ’t innig zuchten van mijn hert. Gy zijt mijns herten zoetheyds Bron, Fonteyn des levens, Zielezon, Die alle vreugd te boven gaed, En Zielen wens alleen verzaed. Wanneer gy in ons herte daelt, Dan word ’t met waerheyds glans bestraelt, De yd’le wereld word verfoeyt, Daer uwe liefd van binnen gloeyt. Geeft, goede Jesu, dat ‘k bevind De liefd waer mee gy my bemint. Toon my u tegenwoordigheyd De luyster van uw Majesteyt. Dien uwe liefde droncken maakt, Die weet hoe lieflijck Jesus smaakt. Geluckig is dien die versaed! Daer is geen wens die hooger gaet. O Jesu, roem der Eng’le schaar; Voor ’t oor de zoetste Cyter snaar; Wiens zoetheyd honingraed verwind; Daer ’t herte Hemel-wijn in vind. ‘K wens duyzendmael naer u met pijn. Ach wanneer zal uw komst eens zijn! Ach wanneer maecktje my eens bly Dat ick van u verzadigt zy. O ‘k zie nu ’t geen ick socht wel eer; ‘K geniet nu al mijn Ziels begeer: Ick smelt van Jesu liefde gloet, Die ’t gantze hert ontvoncken doet. O Hemels vier, ô Zael’ge brand, Het eynd der Wet, volmaecktheyds band! O lief verquikken, wat is ’t schoon Te minnen Jesus Godes Zoon! ’T Is Jesus die de Ziel vermaeckt; ’T is Jesus daer de liefd na haeckt: O daer mijn Roem en Heyl in leyd Is Jesus, ’s werelds Zaligheyd. Gy zijt de ware Hemel-vreugd’, O Jesu, die mijn hert verheugt, Die ’t bitter in dit tranendal Verzoet, mijn troost, mijn al in al. O Jesu, bloedgetuyge, Kroon, O Maagde-blom, onwelckbaar schoon, O zuyv’re Leli vol van glans, O overwinnaers Glori-krans. Ay hoor ’t gebed, van die alleen U Jesu soeckt, en anders geen Die sig alleen daer in verblijd Dat ghy, Heer Jesu, Koning zijt. Dit is het eerste gedicht  van de bundel “Gedichten van Melchior Leijdecker”. Wilt u de complete bundel lezen en bestellen, dan kan dit bij Boekhandel De Kanselier. www.dekanselier.nl
Terug naar Leydecker