D
De Noormannen
De Vikingen of Noormannen waren (en hun nakomelingen zijn) Scandinavische bewoners van Zuid- Noorwegen, Zweden, IJsland en Denemarken. In veel gevallen wordt onderscheid gemaakt tussen beide termen, waarbij de term Noormannen staat voor de gehele bevolkingsgroep, terwijl met de term Vikingen slechts het zeevarende deel van die groep wordt bedoeld dat vanuit Scandinavië Europa introk. De huidige Denen, Zweden, Noren en IJslanders zijn grotendeels directe nakomelingen van de Noormannen. De 'Denen' trokken zuidwaarts naar Engeland, Vlaanderen, Nederland en Frankrijk.In 789 werden de Vikingen voor het eerst gesignaleerd in Engeland waar ze in Dorset kwamen, waarna ze in 793 het klooster van Lindisfarne aan de noordoostkust van Engeland plunderden. In 810 kwamen de Vikingen voor de eerste keer in het huidige Nederland. Zij veroverden de Friese eilanden. In 834 zouden zij het toen belangrijke handelscentrum Dorestad hebben overvallen. Ook in het graafschap Vlaanderen gingen de Deense Vikingen tekeer. Antwerpen werd in 836 platgebrand. Daarna volgden plunderingen in de Rupelstreek, Gent, Kortrijk, Doornik, Leuven en de Maasstreek. Vanuit diverse steunpunten w.o. Walcheren werden strooptochten georga- niseerd via de Rijn en haar zijrivieren. Mogelijk hebben de zgn. ringwalburgen als steunpunten gefungeerd. Bij de Franse Kanaalkust stichtten de Deense Vikingen nederzettingen van waaruit ze jaarlijks strooptochten ondernamen in Frankrijk en omstreken. Ze plunderden zelfs enkele malen Parijs (onder andere in 845 onder Ragnar Lodbrok) en de Franse koning Karel de Eenvoudige verleende ten slotte de Vikinghoofdman Rollo  leenrechten voor een gebied aan de Seinemonding. Vanaf toen staat dit gewest bekend als het Noordmannen- gebied oftewel Normandië.
Wat Schouwen betreft is het heel wel mogelijk dat de ringwalburg bij Burgh niet defensief maar offensief gebruikt werd. Het zou dan een kampement van de Vikingen geweest zijn. Mogelijk hebben de Vikingen zich wat vermengd met de plaatselijke bevolking. Enkele Schouwse familienamen komen ook in Scandinavië voor zoals: Kik, Bil (=Wagen, kar), Quist (Quist, Quistrup) (= Tak), Moelker (Mølkjær, Mølkær, Molker) (=Melker, veeboer). En de Zeeuwse voornaam Dingeman. Als thingman komt die ook in Scandinavië voor. Betekenis: man van het (rechtsge)ding, rechter.   De Vikingen waren nog niet gekerstend. De Noord-Germaanse tegenhangers van Wodan (Odin),  Donar (Thor), enz werden door hen vereerd. Met het opgaan in de bevolking werden de Vikingen ook gekerstend. Godsdienstig betekende de episode van de Noormannen slechts een rimpeling in het water van de kerkgeschiedenis. (Bekijk video)
De ringwalburg bij Burgh, waaraan dit dorp haar naam ontleent.
De hamer van Thor
Terug naar de Middeleeuwen