Bedevaarten
Een bedevaart of pelgrimage (van het Oud-frans pelrimage) is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord. Redenen voor het ondernemen van een bedevaart zijn om de hulp van een heilige in te roepen zodat deze voorbede (Lees verder) kon doen bij God, of om boete te doen, een opgelegde straf te ondergaan. In de katholieke traditie betreft een bedevaart een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar er volgens ooggetuigenverslagen verschijningen hadden plaatsgevonden, meestal van Maria, een engel of een heilige. Andere plaatsen werden bekend vanwege een of meer gevallen van wonderbaarlijke genezingen, of vanwege stigmata, een 'huilend' beeldje, of andere verschijnselen die mensen bovennatuurlijk voorkwamen.
Pelgrims
Voorbeelden van belangrijke bedevaartsplaatsen in het christendom zijn Rome (het Vaticaan), Fátima, Lourdes, Scherpenheuvel, Rocamadour, Santiago de Compostella, Kevelaer, Collevalenza, Assisi, Banneux, Jeruzalem en Bethlehem. Bedevaartgangers droegen schelpen of kleine medailles en beeldjes op hun kleding. Goedkope loden of tinnen pelgrimsinsignes, een pelgrimshoorn, eigenlijk souvenirs, worden bij opgravingen veel teruggevonden. Pelgrims die Jeruzalem bezochten plaatsten een palmtak op hun portretten en ook op hun grafsteen. In Dreischor in Zeeland is een dergelijke steen bekend met een leeg graf (Christus is immers opgestaan), twee palmtakken en een Jeruzalemskruis, zie foto hieronder.
Ds. W. Hage
Ds. W. Hage (1912-2003)  werd op 8 januari 1912 geboren te Rotterdam uit Zeeuwse ouders. Hij was het twaalfde kind in het gezin. In 1916 vertrok het gezin naar het eiland Tholen, waar ds. Hage zijn jeugd doorbracht. Het gezin leefde mee met de hervormde gemeente van Sint Maartensdijk. Op 19-jarige leeftijd bezocht Hage een dienst van de gereformeerde gemeente in Tholen, waar ds. M. Hofman uit Krabbendijke voorging. Die prediking raakte zijn hart, waardoor hem de rust werd opgezegd. Als een ongelukkig mens ging hij over de wereld. Hij verkreeg rust voor zijn ziel in Den Haag, waar hij werk had gevonden als schildersknecht. Hier stond in die tijd ds. P. Honkoop. De Heere gaf hem hier licht over 2 Korinthe 8:9: „Want ge weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden.” Onder de prediking van ds. P. Honkoop heeft hij veel onderwijs ontvangen. Hage kreeg in deze periode een ernstig treinongeluk, waaraan hij blijvend letsel aan een van zijn benen overhield. Maar geestelijk had hij een goede tijd en mocht hij veel van de nabijheid van de Heere ondervinden. Hij bekleedde ook het ambt van diaken, later dat van ouderling. In die tijd riep de Heere hem tot het predikambt. In 1948 werd hij toegelaten tot de Theologische School te Rotterdam. Ds. Hage was predikant van onder meer de gereformeerde gemeenten van Aalst-Brakel, Nunspeet, Middelburg-centrum, Klaaswaal, Krabbendijke, Oosterland, Rotterdam-west, Kruiningen, De Valk-Wekerom en wederom Kruiningen. Van de hand van J. P. Sinke verscheen een beschrijving van zijn leven met de titel ”Predik het Woord”. Bevestiging en intrede Ds. W. Hage te Oosterland.   Op woensdag 19 juni jl. was het een blijde dag voor de Gereformeerde Gemeente te Oosterland. Op deze dag vond de bevestiging en intrede plaats van haar herder en leraar Ds. W. Hage in het kerkgebouw der Oud Geref. Gemeente. Als bevestiger trad op Ds. C. Hegeman uit Tholen. In de intrededienst bepaalde Ds. Hage de gemeente bij 1 Petrus 5 : 10 met als thema: Petrus' zegenbede en stond achtereenvolgens stil bij 1. hoe hij handelt van de volheid der goddelijke genade; 2. wijst op de verheerlijking van de goddelijke genade en 3. ook toont de wasdom der goddelijke genade. Nadat Ds. Hage de tekst op ernstige wijze had verklaard, werd gezongen Psalm 73 : 13. Vervolgens sprak Ds. Hage: Gemeente, nadat u 35 jaar vakant zijt geweest, staan we thans in uw midden als uw herder en leraar. Aanvaard ons gemeente, ik beveel u met mijn vrouw in uw gebeden aan. Neem de vermaningen ter harte. De God aller genade gebiede in dit huis Zijn zegen, opdat Christus gekend en alles in allen moge zijn. Toespraken werden gehouden door wethouder Overbeeke van de gemeente Duiveland, Ds. C. Hegeman namens de classis Tholen, Ds. v. d. Meer namens de plaatselijke kerken en ouderling de Jager namens de kerkeraad van Krabbendijke. Laatste spreker was ouderling V. d. Weele namens kerkeraad en gemeente. Deze riep Ds. en mevr. Hage een hartelijk welkom toe. Wat een blijdschap was er in de gemeente, toen het bericht kwam, dat Ds. Hage het beroep had aangenomen. Met blijdschap wordt u in de gemeente ontvangen. De Heere zegene en bedauwe u met Zijn Heilige Geest. Gemeente, ik roep u op om op te komen. We lazen de laatste tijd over Ruth. O, kom toch op het veld. God heeft een bedoeling met deze zaak. Staande werd de nieuwe leraar toegezongen Psalm 72 het laatste vers. Ds. Hage dankte alle sprekers en eindigde met het laten zingen van Psalm 118 : 14 en het uitspreken van de zegenbede.
Van zijn hand verschenen:
1. Afscheids-, bevestigings- en intreepreken 2. Het gepredikte woord
3. Uit het boek der Psalmen 4. Schoon gelijk de maan
5. Mijn troost in mijn ellende. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus. 6. De Weg ter ontkoming. Stenografisch opgenomen preken. Wilt u een gedeelte uit één van deze preken lezen? (Lees verder)
Terug naar De Gereformeerde Gemeente Terug naar De Gereformeerde Gemeente